Header

Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Rockburst spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Rockburst als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Rockburst niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Rockburst aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Rockburst bevat de mogelijkheid om door derden ontwikkelde software te downloaden. Rockburst geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. Rockburst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Rockburst-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Rockburst liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Rockburst. Rockburst is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Rockburst geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Rockburst aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Rockburst vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Rockburst en Rockburst geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Rockburst. Tevens is Rockburst niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Rockburst die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Rockburst in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@rockburst.nl.

Home | Contact | Disclaimer | Privacyverklaring - Copyright © 2007 Rockburst. Alle rechten voorbehouden.